Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

4/5 – (3 votes)

Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, gồm hiện trạng chất thải rắn và các quy định cũng như các tồn tại của hệ thống quản lý chất thải rắn. Chương 2 phân tích phương pháp thiêu đốt trong xử lý chất thải rắn, gồm các nội dung về cơ sở lý thuyết của thiêu đốt và các kỹ thuật xử lý CTR bằng thiêu đốt. Chương 3 trình bày phương pháp chôn lấp chất thải rắn, gồm cơ sở lý thuyết và kỹ thuật chôn lấp cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn tại của bãi chôn lấp (xử lý khí thải, nước rỉ rác và đóng của bãi). Chương 4 trình bày phương pháp ủ sinh học trong xử lý chất thải rắn (cơ sở lý thuyết, các chủng vi sinh vật sử dụng cho ủ sinh học và các kỹ thuật ủ sinh học chất thải rắn). Chương 5 trình bày phương pháp thu hồi tái chế một số loại chất thải rắn…

 Mục tiêu bài học

 • Mục tiêu về Kiến thức:
 • + Hiểu được đặc điểm, bản chất của các phương pháp  xử lý chất thải rắn.
 • + Biết được các phương pháp xử lý chất thải rắn đang được áp dụng ở trên thế giới và Việt Nam.
 • Mục tiêu về Kĩ năng:
 • + Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm xử lý chất thải rắn, vận dụng và phát triển các phương pháp xử lý chất thải rắn vào thực tế ở Việt Nam.
 • + Có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết các sự cố nảy sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn.
 • + Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các kỹ thuật xử lý chất thải rắn mới vào thực tế.
 • Mục tiêu về Thái độ:
 • + Sinh viên yêu thích và đam mê tìm hiểu các biện pháp xử lý chất thải rắn.
 • + Có ý thức vận dụng các phương pháp xử lý chất thải rắn vào thực tế.

Chương 1 – dac-diem-va-tinh-chat-cua-ctr

Chương 2 – xu-ly-ctr-bang-thieu-dot

Chuong 3 – XL CTR bang chon lap

Chuong 4 – XL CTR bang phuong phap ủ sinh học

chuong 5 – Thu hoi va tai che CTR

Đề cương ôn tập môn công nghệ xử lý chất thải rắn

 1. Thế nào là chất thải rắn? Cho ví dụ?
 2. Giải thích cơ chế của quá trình thiêu đốt.
 3. Trình bày các nguồn ô nhiễm chất thải rắn. Phân loại chất thải rắn.
 4. Vẽ và giải thích sơ đồ một công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốt.
 5. Trình bày các tác động của ô nhiễm chất thải rắn đến môi trường đất và nước.
 6. Trong quá trình thiêu đốt phát sinh những dạng khí thải nào? Nêu cơ chế hình thành loại khí thải đó?
 7. Phương pháp thiêu đốt được ứng dụng để xử lý các loại chất thải rắn nào? Tại sao?
 8. Trình bãy những ưu và nhược điểm của phương pháp thiêu đốt chất thải rắn.
 9. Trình bày điều kiện và các nguyên tắc cần tuân thủ khi thực hiện đóng bãi chôn lấp CTR.
 10. So sánh bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh và bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh
 11. Trong bãi chôn lấp CTR thường phát sinh những loại khí nào? Nêu các biện pháp thu gom và xử lý khí bãi rác.
 12. Nêu các yêu cần cần thực hiện đối với hệ thống thu gom nước rỉ rác.
 13. Nêu các phương pháp xử lý nước rỉ rác phát sinh tại bãi chôn lấp CTR hiện nay.
 14. Nêu đặc điểm và thành phần của nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải rắn.
 15. Nêu các nội dung cần thực hiện để chống thấm cho bãi chôn lấp CTR. Vẽ sơ đồ điển hình của lớp lót đáy ô chôn lấp.
 16. Thế nào là bãi chôn lấp hợp vệ sinh? Ở Việt Nam có bãi chôn lấp hợp vệ sinh không? Nêu cụ thể?
 17. Bãi chôn lấp CTR có những tác động gì đến môi trường không khí?
 18. Bãi chôn lấp CTR có những tác động gì đến môi trường nước và đất?
 19. Bãi chôn lấp CTR có những tác động gì đến sức khoẻ con người?
 20. Trình bày các cách phân loại bãi chôn lấp CTR?
 21. Vẽ và giải thích sơ đồ một bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
 22. Trình bày các phương pháp đổ thải trong quá trình vận hành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
 23. Trình bãy những ưu và nhược điểm của phương pháp chôn lấp chất thải rắn.
 24. Nêu và giải thích các loại tài liệu cần thiết cho quá trình thiết kế bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
 25. Nêu nguyên tắc vận hành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
 26. Khi thiết kế bãi chôn lấp cần quan tâm đến những yếu tố nào? Tại sao?
 27. Nêu và giải thích các công trình chủ yếu cần có đối với một bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh.
 28. Trình bày ưu và nhược điểm của phương pháp ủ sinh học trong xử lý CTR.
 29. Nêu đặc điểm thành phần các chất hữu cơ chủ yếu trong rác thải.
 30. Nêu đặc điểm và thành phần của nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải rắn.
 31. Có những nhóm vi sinh vật chính nào tham gia vào quá trình phân huỷ các đống ủ rác thải? Các yếu tố môi trường nào ảnh hưởng đến hoạt động của chúng?
 32. Rác hữu cơ tại đống ủ được phân huỷ bằng những quá trình sinh học nào? Nêu đặc điểm của từng quá trình đó.
 33. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong chất thải hữu cơ từ rác thải có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 34. Trình bày các công đoạn chính của một dây chuyền công nghệ sản xuất phân vi sinh từ rác thải.
 35. Vẽ và giải thích sơ đồ một công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp ủ sinh học.
 36. Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của chế phẩm Micromix 3 được sử dụng trong xử lý CTR hữu cơ.
 37. Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của chế phẩm Emuni được sử dụng trong xử lý CTR hữu cơ.
 38. Nêu các loại vi sinh vật tham gia vào quá trình sinh hoá diễn ra tại bãi chôn lấp CTR và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của các vi sinh vật đó.
 39. Nêu đặc điểm thành phần các chất hữu cơ chủ yếu trong rác thải.
 40. Nêu một số chủng loại vi sinh vật sử dụng ở Việt Nam trong xử lý CTR hữu cơ.
 41. Nêu đặc điểm của các giai đoạn chuyển hoá sinh hoá trong quá trình phân huỷ rác tại bãi rác.
 42. Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của chế phẩm EM được sử dụng trong xử lý CTR hữu cơ.
 43. Trình bày nguyên tắc lựa chọn các giống vi sinh vật cho quá trình ủ sinh học trong xử lý rác thải.
 44. Oxi và chế độ cấp khí có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ tại đống ủ chất thải rắn hữu cơ và chất lượng sản phẩm?
 45. Nhiệt độ, độ ẩm và pH tại đống ủ chất thải rắn hữu cơ có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 46. Nhiệt độ, độ ẩm và pH tại đống ủ chất thải rắn hữu cơ có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 47. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong chất thải hữu cơ từ rác thải có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 48. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong chất thải hữu cơ từ rác thải có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 49. Rác hữu cơ tại đống ủ được phân huỷ bằng những quá trình sinh học nào? Nêu đặc điểm của từng quá trình đó.
 50. Có những nhóm vi sinh vật chính nào tham gia vào quá trình phân huỷ các đống ủ rác thải? Các yếu tố môi trường nào ảnh hưởng đến hoạt động của chúng?
 51. Nêu một số chủng loại vi sinh vật sử dụng ở Việt Nam trong xử lý CTR hữu cơ.
 52. Rác hữu cơ tại đống ủ được phân huỷ bằng những quá trình sinh học nào? Nêu đặc điểm của từng quá trình đó.
 53. Tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong chất thải hữu cơ từ rác thải có ảnh hưởng thế nào đến tiến độ ủ và chất lượng sản phẩm?
 54. Trình bày đặc điểm và cách sử dụng của chế phẩm EM được sử dụng trong xử lý CTR hữu cơ.
 55. Trình bày nguyên tắc lựa chọn các giống vi sinh vật cho quá trình ủ sinh học trong xử lý rác thải.
 56. Nêu một số dạng tái chế chất thải rắn.
 57. Trình bày ưu và nhược điểm của phương pháp thu hồi tái chế chất thải rắn.

Comments

One response to “Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn”

 1. […] kể. Bạn nghĩ đó là điều bình thường đúng không nhưng hãy nhìn lại môi trường xung quanh bạn đi nó đã thay đổi như thế nào trong vòng 5 năm […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *